Regulamin kuligu sylwestrowego
- Chata regionalna

Zaktualizowano: 21.10.2014 r.

DOTYCZY KULIGU:
"Sylwester z kuligiem i zabawą sylwestrową w Chacie regionalnej"

WARUNKI UCZESTNICTWA W KULIGU

KLIENT - osoba zawierająca umowę

REALIZATOR - Firma Zakopane-iNFO, NIP 736-155-68-86 z siedzibą w Zakopanem, ul. Witkiewicza 8.

Umowa
Zawarcie umowy z firmą Zakopane-iNFO zwanym dalej REALIZATOREM następuje z chwilą dokonania wpłaty rezerwacyjnej w wysokości stosownej do rodzaju kuligu.

Rodzaj kuligu - wpłata rezerwacyjna
Udział w kuligu sylwestrowym wymaga 100% wpłaty, z możliwością uregulowania wpłat w 2 częściach.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym jest wysyłane potwierdzenie otrzymania wpłaty.

Etapy rezerwacyjne

Etap 1 - KLIENT wysyła wstępną rezerwację;

Etap 2 - REALIZATOR w odpowiedzi na wstępną realizację wysyła informację o dostępności miejsc, numerze konta z danymi firmy, terminie ważności wstępnej rezerwacji oraz terminie do którego należy uregulować należność rezerwacyjną;

Etap 3 - Dokonanie wpłaty rezerwacyjnej;

Etap 4 - Potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez REALIZATORA;

Etap 5 - Wydawanie biletów odbędzie w terminie 26-31 grudnia w godzinach 10:00-14:00, ul. Witkiewicza 8 w Zakopanem.

Rezygnacja z kuligu - zwroty
Niewykorzystanie przez KLIENTA jakichkolwiek świadczeń zapewnionych przez REALIZATORA kuligu nie jest podstawą do zwrotu bądź obniżenia kosztów poniesionych przez KLIENTA.

Kulig sylwestrowy uznaje się za sprzedany po przekroczeniu dnia 9 grudnia br., po tym terminie tj. od dnia 10 grudnia br. KLIENTOWI nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.

Rezygnacja KLIENTA w terminie 10 listopada br. - 9 grudnia br. KLIENTOWI przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty łącznej ustalonej w odpowiedzi na rezerwację.

Odwołanie kuligu sylwestrowego
REALIZATOR zastrzega sobie prawo do możliwości odwołanie kuligu sylwestrowego w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników wynosi 30 osób.

Zmiany niezależne od REALIZATORA
REALIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w trakcie realizacji kuligu z przyczyn niezależnych od REALIZATORA tj. okoliczności kwalifikowanych jako "działanie siły wyższej" lub osób trzecich nie uczestniczących bezpośrednio w wykonaniu kuligu przewidzianego w umowie.

REALIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, za rzeczy zagubione przez KLIENTA.

REALIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z działaniem lub zaniechaniem KLIENTA, w szczególności fakt niezgłoszenia się w terminie na ustalone miejsce zbiórki. W takim przypadku KLIENTOWI nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.

KLIENT odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie realizacji kuligu zarówno przez siebie jak i osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką. W takim przypadku KLIENT zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu jej powstania.

W przypadku odłączenia się KLIENTA od kuligu w trakcie jego realizacji lub nieobecności w godzinie i miejscu ustalonym na transport powrotny REALIZATOR nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu powrotnego KLIENTOWI.

Rozbicie wpłaty na raty 50/50
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników kuligu postanowiliśmy umożliwić Państwu uregulowaniu wpłaty w dwóch terminach spłat.
Pierwszy termin wpłaty 50% sumy określonej w odpowiedzi na rezerwację następuje do 3 dni po dokonaniu rezerwacji,
termin ostateczny umożliwiający wpłatę reszty pieniędzy następuje z dniem 3 grudnia br.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z numerem telefonu:
+48 692 616 079


Istotne uwagi
- Dzieci do lat 3 na kolanach rodziców - przejazd gratis (dadatkowy poczęstunek płatny, cena do uzgodnienia);

- Przypominamy, iż uczestników kuligu obowiązują ciepłe ubranie i obuwie;

- Do sań dodajemy ciepłe baranie skóry;

- Ubranie na kulig swobodne i ciepłe umożliwiające taniec i zabawę;

- W przypadku braku śniegu sanie płozowe zostaną zastąpione bryczkami na kołach;

- Bilety odbierają Państwo w biurze na ul. Witkiewicza 8 w Zakopanem

 

..:: Lokalizacja× Wyślij zapytanie

× Kontakt / Firma

telefon kontaktowy  Kontakt / informacja: +48 692-616-079

Realizacja kuligów: Zakopane-iNFO, NIP 736-155-68-86, ul. Witkiewicza 8, 34-500 Zakopane


Uwaga:  Wszelkie elementy tej strony podlegają prawu autorskiemu, własności intelektualnej oraz prawom pokrewnym, kopiowanie, przetwarzanie oraz jakiekolwiek formy dalszego ropozpowszechniania bez zgody autora zabronione. Właściciel: Wojciech Bieniek